หัวข้อข่าว

ประกาศตารางสอบ วัดความรู้นักศึกษาชั้นปี 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม โครงการทอดสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียน ธาตุนาเวงวิทยา

ภาพกิจกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา

ภาพการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพกิจกรรม อบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

ภาพกิจกรรมประชุมนักศึกษาสาขาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอสอบวัดความรู้ฯ รอบที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนโพธิแสน วันที่ 19 ธันวาคม 60