หัวข้อข่าว

แบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มภายใน

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศ งานวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน บายเนียร์ ฟรีสไตล์ สไตล์คอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์