หัวข้อข่าว

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

เชิญเข้าร่วมอบรมการเขียน PHP Platform สำหรับการพัฒนา Web Application และ API

กิจกรรม ค่าย บ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ 2561

แบบสอบถามความพร้อมและความสนใจการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561

แบบประเมินความพึงพอใจ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบประเมินความพึงพอใจการฟังบรรยาย หัวข้อการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำหรับหน่วยงาน