หัวข้อข่าว

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศ งานวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน บายเนียร์ ฟรีสไตล์ สไตล์คอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดการ โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562