หัวข้อข่าว

แบบประเมินความพึงพอใจ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบประเมินความพึงพอใจการฟังบรรยาย หัวข้อการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำหรับหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยนีสารสนเทศ ณ โรงเรียนโพนพิทยา

ประกาศปฏิทินโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 58

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Young Network Camp 2017

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สอบไม่ผ่าน-Microsoft-Word-รอบที่