หัวข้อข่าว

ประกาศปฏิทินโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 58

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Young Network Camp 2017

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สอบไม่ผ่าน-Microsoft-Word-รอบที่

แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559 (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

แบบสอบถามเพื่อประเมินการดำเนินโครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มตรวจรูปแบบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์