หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable สำหรับครู

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) ฟรีสำหรับครูผู้สอน

โครงการ”ค้นหาคนคอม”ประกาศรายชื่อผู้ เข้าอบรมออนไลน์แต่ ทั้ง 3 หลักสูตร

ประกาศ ปฏิทินการสอบความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่2/62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

แจ้งนักศึกษาท่านใดที่มีรายชื่อที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (IC3) ให้มาติดต่อรับที่ห้องสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ IoT วันที่อบรม : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 20 คน (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ AR อบรมวันที่ : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

แบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา

ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย ผ่าน google form