หัวข้อข่าว

“การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ” ระดับประถมศึกษา

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “METAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite)

โครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล เรื่อง “การใช้โปรแกรม Arduino ด้วย Kidbright”

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Reskill & Upskill สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 1/2564