หัวข้อข่าว

ประกาศ ปฏิทินการสอบความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่2/62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

แจ้งนักศึกษาท่านใดที่มีรายชื่อที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (IC3) ให้มาติดต่อรับที่ห้องสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ IoT วันที่อบรม : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 20 คน (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ AR อบรมวันที่ : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

แบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา

ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย ผ่าน google form

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แผนผังการจัดโต๊ะ และการจัดที่นั่ง

ขอแจ้งตารางอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562