หัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพสู้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js, Prisma และ MySQL

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Immersive Technology เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ดังนี้

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นตามอัตลักษณ์

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย