หัวข้อข่าว

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

การแข่งขัน ROV e-Sport สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563