หัวข้อข่าว

ประกาศผล การพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รอบ 2 ประกาศวันที่ 7 ก.ย. 2564

ผลการพิจารณา เสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขั้นตอนเสนอที่ฝึกงาน ปีการศึกษา2564

ปฏิทินการฝึกงาน ปีการศึกษา2564

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2563

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับหน่วยงาน)

ประกาศผลการตอบรับจากหน่วยงาน

ประกาศผลการพิจารณาเสนอที่ฝึกงานของหลักสูตร 1/2563 รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาเสนอที่ฝึกงานของหลักสูตร 1/2563 รอบที่ 1

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562