หัวข้อข่าว

ขั้นตอนการเสนอที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลการนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับหน่วยงาน)

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผล การพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รอบ 2 ประกาศวันที่ 7 ก.ย. 2564

ผลการพิจารณา เสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขั้นตอนเสนอที่ฝึกงาน ปีการศึกษา2564

ปฏิทินการฝึกงาน ปีการศึกษา2564