หัวข้อข่าว

ปฏิทินการดำเนินงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

ผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูล ณวันที่ 28 กันยายน 2565

ผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูล ณวันที่ 12 กันยายน 2565

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมครั้งที่3) ณ วันที่ 9 กันยายน 2565

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมครั้งที่2)ณ วันที่ 4 กันยายน 2565

ประกาศผลการพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนการเสนอที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลการนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563