หัวข้อข่าว

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับหน่วยงาน)

ประกาศผลการตอบรับจากหน่วยงาน

ประกาศผลการพิจารณาเสนอที่ฝึกงานของหลักสูตร 1/2563 รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาเสนอที่ฝึกงานของหลักสูตร 1/2563 รอบที่ 1

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

คลิปนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการหาที่ฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

ประกาศปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 59

ประวัติย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ