หัวข้อข่าว

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

คลิปนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการหาที่ฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

ประกาศปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 59

ประวัติย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศตารางสอบ วัดความรู้นักศึกษาชั้นปี 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แบบเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์ปี 2561 ประจำปีการศึกษา 2561