อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร

อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร

Nipaporn Chanamarn, Ph.D.

Email : nipaporn@snru.ac.th

Website : Dr.Nipaporn Chanaman

ประธานหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ2)

 • สถาบันราชภัฏสกลนคร
 • ปิยวรรณ โถปาสอน, นิภาพร ชนะมาร, สุพจน์ หล่อนสิ่ว, และวีระศักดิ์ เจริญรัตน์. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนสหกรณ์ข้าว หมู่บ้านดอนขาว ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เลขหน้า 44-55
 • เจนจิรา สุกใส และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การจัดกลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม แบบ K-Means Clustering. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566. 18-31.
 • อัครพล พิกุลศรี และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกประเภทข้อมูลความเสี่ยงการเป็นโรคไตด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566. 1-17.
 • เนธิชัย ธานะราช, สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์, นิภาพร ชนะมาร และ ชยกร สุตะโคตร. (2566). การพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4“นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม”. วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 268-283.
 • ภราเดช สุจริต สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ชัยนันท์ สมพงษ์ สุธาสินี คุปตะบุตร และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทคอนกรีตในแผนกคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566. หน้า 1-15.
 • ศิริวงศ์ รักษาสร้อย และ นิภาพร ชนะมาร. (2564). ระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. หน้า 36-46.
 • อภิกนิษฐา นาเลาห์, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และ นิภาพร ชนะมาร. (2564). ผลกระทบจากการสร้างรถไปรางคู่สายใหม่ กรณีศึกษา: สถานีนครพนม. ในงานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Public Administration Association of Thailand: PAAT). 24-25 พฤศจิกายน 2564. มหาวิทยาลัยนครพนม.หน้า 676-686.
 • พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์ และ นิภาพร ชนะมาร. (2564). การพัฒนาศักยภาพของเกษตรยุคใหม่ในจังหวัดนครพนม. ในงานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Public Administration Association of Thailand: PAAT). 24-25 พฤศจิกายน 2564. มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า 890-898.
 • เจนจิรา สิงห์ทุม และ นิภาพร ชนะมาร. (2564). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องโลกของปลาแม่น้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”. 26 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 587-595.
 • พนิดา หินสอ และ นิภาพร ชนะมาร. (2564). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร. ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”. 26 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 534-543.
 • สมพงษ์ กงพาน และ นิภาพร ชนะมาร. (2564). ระบบบริหารจัดการอิฐมอญแดง กรณีศึกษา โรงงานผลิตอิฐมอญแดง. ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”. 26 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 571-580.

 • อภิกนิษฐา นาเลาห์, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และ นิภาพร ชนะมาร. (2563). ปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่มีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน”. วันที่ 18 ธันวาคม 2563, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ, จันทบุรี. หน้า 142-149
 • พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์ และ นิภาพร ชนะมาร. (2563). ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก กรณีศึกษา บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน”. วันที่ 18 ธันวาคม 2563, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ, จันทบุรี. หน้า 123-131.
 • วรัญญา วงศ์กันยา บัญชาชัย แพงพิมพ์โล้ และ นิภาพร ชนะมาร. (2563). ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม, ประเทศไทย.
 • ธีรศานติ์ จันทร์ขันธ์ และ นิภาพร ชนะมาร. (2563). ระบบบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม จ.เจริญ บ.คำแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม, ประเทศไทย.
 • ณัฐวัฒน์ มาตราช และ นิภาพร ชนะมาร. (2563). ระบบจัดการข้อมูลข้าวและผลิตภัณฑ์สินค้าจากข้าวกรณีศึกษา ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม, ประเทศไทย.

 • วรวิทย์ จันรอง และ นิภาพร ชนะมาร. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งซ่อมครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลนีคิวอาร์โค้ด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 (3rd National Conference onScience and Technology). วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
 • นิภาพร ชนะมาร วรวิทย์ จันรอง.2019.การพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งซ่อมครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลนีคิวอาร์โค้ด.การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 (3rd National Conference on Science and Technology)
 • Nipaporn Chanamarn, Kreangsak Tamee,”Enhancing Efficient Study Plan for Student with Machine Learning Techniques”, International Journal of Modern Education and Computer Science(IJMECS), Vol.9, No.3, pp.1-9, 2017.DOI: 10.5815/ijmecs.2017.03.01
 • Nipaporn Chanamarn, Kreangsak Tamee, and Punnee Sittidech. (2016). Stacking Technique for Academic Achievement Prediction. International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2016), Sep. 14–17, 2016.
 • Punnee Sittidech, Nipaporn Chanamarn, and Kanokwan Arunrudchadarom. (2015). Birth Asphyxia Classification Using AdaBoost Ensemble Method. Journal of Medical and Bioengineering Vol. 4, No. 2, page 126-129.

 • นิภาพร ชนะมาร, พรรณี สิทธิเดช.2014.การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.เล่มที่ 6 ฉบับที่ 12 หน้า 31-45.http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143085
 • Punnee Sittidech and Nipaporn Chanamarn. (2013). Feature selection and classification on learning attributes analysis. In Proceeding KIM2013 Knowledge and Information Management Conference. page 112-121.
 • Chanamarn N., Arunrudchadarom K.,and Sittidech P. (2013). Prediction of Birth Asphyxia using Data Mining Techniques. The 9th National Conference on Computing and Information Technology. page 102-107.
 • นิภาพร ชนะมาร.2013.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรมบนเว็บ”.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.เล่มที่ 5 ฉบับที่ 9 หน้า 67-82.http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9915/8950
 • Tiphathai Thongthammachart, Nipaporn Chanamarn, Punnee Sittidech.2012.การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกประเภทเพื่อการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Applying Classify Techniques for Predicting Learning Achievement.The 8th National Conference on Computing and Information Technology.หน้า598-604. http://202.44.34.144/nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT-20142810150844.pdf
 • พรรณี สิทธิเดช, นิภาพร ชนะมาร, พิสิษฐ์ นาคใจ.2009.การทำเหมืองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบลำดับเหตุการณ์เชิงกลุ่ม Efficient mining of Grouping Sequential Pattern.วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.เล่มที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 33-40

 • นิภาพร ชนะมาร.2008.การเพิ่มศักยภาพการสืบค้นรูปแบบลำดับเหตุการณ์แบบปิด ด้วยการปรับปรุงอัลกอริทึมไบด์.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 • นิภาพร ชนะมาร, พรรณี สิทธิเดช.2008.การสืบค้นรูปแบบลําดับเหตุการณ์ในลําดับเหตุการณ์เชิงกลุ่ม Searching for Frequent Pattern in Grouping Sequences.การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดําเนินงานแห่งชาติ ประจําปี2551.หน้า
 • นิภาพร ชนะมาร, พรรณี สิทธิเดช.2007.การประยุกต์อัลกอริทึมไบด์. (BIDE Algorithm) บนข้อมูลลำดับเหตุการณ์เชิงกลุ่ม.การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.หน้า135.
 • พรรณี สิทธิเดช, อนุชาวดี ไชยทองศรี, นิภาพร ชนะมาร.2007.การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์.การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.หน้า136.

 • “ภาพแสดงการทำงานของกล้ามเนื้อการรำมวยโบราณประยุกต์ชมรมมวยไทยโบราณ จังหวัดสกลนคร” ผศ.ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, ผศ.ดร.นำพร อินสิน, ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, ดร.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, ดร.นิภาพร ชนะมาร, วิชชุดา ภาโสม, แพรตะวัน จารุตัน, ดร.นพรัตน์ แกสมาน ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูล เลขที่ ศ3.004154 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 436078 ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพพิมพ์ ออกให้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
 • “แอปพลิเคชันเกมการเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น”ดร.นิภาพร ชนะมาร และณัฐกฤต บัวทอง ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.011131 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 441133 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
 • “AR Application: รำเพลิน เดินบ่ล้ม”แพรตะวัน จารุตัน, ผศ.ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, ผศ.ดร.นำพร อินสิน, ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, ดร.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, ดร.นิภาพร ชนะมาร, วิชชุดา ภาโสม, ดร.นพรัตน์ แกสมาน ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.011123 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 441137 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

 • “แอปพลิเคชัน Ancient Boxing Dance in Sakon Nakhon”ดร.นิภาพร ชนะมาร และ สิทธิพร วงศ์บาตร ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010939 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 435642 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
 • AR การเรียนรู้อวัยวะในระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียน”ดร.นิภาพร ชนะมาร และ คมชาญ สุวรรณพันธ์ ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010811 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 433593 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
 • “NotifyOfficeSyndrome” ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ และ นิภาพร ชนะมาร ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010580 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 429818 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
 • “หง่อนหลำ สื่อล้ำความอร่อย” นำพร อินสิน, จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, นิภาพร ชนะมาร,กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูล เลขที่ ว1.010339 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 426019 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกให้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
 • “ภาพแสดงการทำงานของกล้ามเนื้อการรำมวยโบราณประยุกต์ชมรมมวยไทยโบราณ จังหวัดสกลนคร” ผศ.ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, ผศ.ดร.นำพร อินสิน, ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, ดร.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, ดร.นิภาพร ชนะมาร, วิชชุดา ภาโสม, แพรตะวัน จารุตัน, ดร.นพรัตน์ แกสมาน ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูล เลขที่ ศ3.004154 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 436078 ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพพิมพ์ ออกให้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2567