เครือข่ายความร่วมมือ

MOUชื่อหน่วยงานสถานที่รายละเอียด
การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสกลนครรายละเอียดเพิ่มเติม
การร่วมผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นรายละเอียดเพิ่มเติม
การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชากร MOUโรงพยาบาลสกลนครสกลนครรายละเอียดเพิ่มเติม
การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชากร MOAโรงพยาบาลสกลนครสกลนครรายละเอียดเพิ่มเติม