อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน

Praetawan Jarutan

Email : praetawan9925@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สถาบันราชภัฏสกลนคร
 • กรรณิการ์ กมลรัตน์ และแพรตะวัน จารุตัน. (2557). การอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร. รายงานการวิจัย,สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 134 หน้า.
 • แพรตะวัน จารุตัน. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทฤษฎีกระบวนแบบการปฏิสัมพันธ์และทฤษฎีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ กับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์. รายงานการวิจัย, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 23 หน้า.

 • แก้วมะณี ยางธิสาร แพรตะวัน จารุตัน และสุรีย์พัชร มุสิกะภวัต. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4”(NCTIM2018 The 4th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 5-6 มีนาคม 2561.
 • แพรตะวัน จารุตัน. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง รูปแบบการเขียนวิธีการดำเนินงาน กับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน. รายงานการวิจัย, สกลนคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 32 หน้า
 • แพรตะวัน จารุตัน. (2561). การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์.เอกสารประกอบการสอน, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 231 หน้า.
 • แพรตะวัน จารุตัน วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์. (2561). การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินแบบเรียนร่วม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (NCTIM 2018 The 4th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 5-6 มีนาคม 2561.
 • แพรตะวัน จารุตัน. (2561). การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศโครงงานคอมพิวเตอร์. รายงานการวิจัย, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 54 หน้า.
 • แพรตะวัน จารุตัน. และกรรณิการ์  กมลรัตน์ (2561). การศึกษาหาองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร. รายงานการวิจัย,สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 80 หน้า.

 • แพรตะวัน จารุตัน. (2562). การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ห้องเรียนร่วม. คู่มือการสอน, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 80 หน้า
 • แพรตะวัน จารุตัน วรปภา อารีราษฎร์ และละอองทิพย์ มัทธุรศ. (2562). การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินแบบเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (NCTIM 2019 The 5th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4-5 มีนาคม 2562.

 • แพรตะวัน จารุตัน วรปภา อารีราษฎร์ และละอองทิพย์ มัทธุรศ. (2563). การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินแบบเรียนร่วม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(1), 47-57.

 • ณัฐดนัย แสนคำ แพรตะวัน จารุตัน และวิชชุดา ภาโสม. (2564). สื่อการเรียนรู้ กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดยางพารา ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (3rd National Conference in Science, Technology and Innovation 2021). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, 26 มีนาคม 2564.
 • แพรตะวัน จารุตัน อนันต์สิทธิ์ วงศ์เครือศร และอุบลศิลป์ โพธิ์พรม. (2564).การศึกษาดิจิทัลคอนเทนต์ที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021 The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม, 3-4 มีนาคม 2564.

 • ศุภชัย แซ่ฉิน และแพรตะวัน จารุตัน. (2565). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยสับปะรด. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย