อาจารย์สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต

อาจารย์สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต

Surepat Musikapawat

Email :

ประวัติการศึกษา

วท.ม.เทคโนลีสารสนเทศ

  • สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • สถาบันราชภัฏเทพสตรี
  • สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต. (2560). การสร้างแบบจำลองการแพร่ระบาดของวัณโรคในประชากรเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วย MULTIPLE LINEAR REGRESSION (Modeling of tuberculosis epidemics in the population of Muang District, Sakon Nakhon Province by Multiple Regression Analysis), การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560, 17พฤศจิกายน 2560, ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร หน้า 134 – 149.
  • แก้วมะณี ยางธิสาร ,แพรตะวัน จารุตัน และสุรีย์พัชร มุสิกะภวัต. (2018). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,The 4th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2018 Rajabhat Maha Sarakham University Maha Sarakham Thailand 5-6 March 2018.
  • ประกายเดือน หิรัญนิล และ สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต. (2563). การหาพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2,014-2,019.
  • อัษฎาวุธ ทิสาชัย และ สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต. (2563). เกมภารกิจพิชิตความรับผิดชอบ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 1704-1,710.