อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์

อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์

Surasit Uypatchawong

Email : surasit@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ภราเดช สุจริต สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ชัยนันท์ สมพงษ์ สุธาสินี คุปตะบุตร และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทคอนกรีตในแผนกคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566. หน้า 1-15.

นิติวัฒน์ ไชยายงค์ และ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2565). สื่อการเรียนรู้เรือพายด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

ชัชชัย สุริยนต์ และ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ทําดี ธรรมดี” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

จักรกฤษ วงค์ตาหล้า และ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2565). การพัฒนาแผนผังพระธาตุดุมตามร่องรอยในอดีต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

ปริญญา อาจหาญ และ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2564). สื่อการเรียนรู้อากาศยานไทยด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม. วันที่ 4 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. หน้า 1001 – 1006.

ทนงศักดิ์ บุตรพันธุ์ และ สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2564). ระบบจัดการงานวิ่งมาราธอน “ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน” กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม. วันที่ 4 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. หน้า 989 – 995.

กิตติพงศ์ มะเสนัย และ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2563). ระบบยืม – คืนอุปกรณ์ทางศาสนพิธี กรณีศึกษา ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2,185-2,191.

ปรมัตถ์ โททุมพล และ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2563). ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการออกฝึกประสบการณ์นักศึกษา กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2,192-2,198.

Khomsin Sarntong, Chayakorn Sutakote and Surasit Uypatchawong. (2019). Problems in Using English of Foreign Teacher Coordinators at Sakon Nakhon Rajabhat University. 15th International Conference on Humanities and Social Science 2019 (IC-HUSO 2019), 11 – 12 November 2019, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand. Page 990-998.

จีรวัตร อรสินทร์, สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ และทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์. (2562). ระบบจัดการหนังสือรับรอง กรณีศึกษางานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 5 มีนาคม 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย, หน้า 2299-2304.

ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ และสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน, 2561. ISSN : 2672-9008.

เอกภพ ชาญศรี และสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2017). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ราชสีห์กับหนู, The 3rd National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2017 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 2-3 March 2017.

สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นสูง (THE COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION DEVELOPMENT FOR ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING), การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Sripatum University Conference 2016), 23 กรกฎาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย หน้า 42.