อาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม

อาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม

Suthira Junpoom

Email : suthira@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สถาบันราชภัฏสกลนคร
 • อชิรญา คำลือ โสภิดา เชื้อคำจันทร์ สุธิรา จันทร์ปุ่ม และ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. (2565). การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มดกับดักแด้ สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
 • ศิริชัย จันทรักษ์ กาญจนศิริ หอมไกรลาศ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ สุธิรา จันทร์ปุ่ม. (2565). แอปพลิเคชัน เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เรื่อง อาเซียน สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน เสาวสักษณ์ จงวิจิตร สุรีกานต์   ทาสะโก พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และสุธิรา จันทร์ปุ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 4 มีนาคม 2564.
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษามือเบื้องต้น บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส. ชัยณรงค์ สร้อยมาลัย สุธิรา จันทร์ปุ่ม และ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่มการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 4 มีนาคม 2564.

 • บทความวิจัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กระต่ายกับเต่า สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน. ประวิทย์  ในโนน อัมพร อันใฮ สุธิรา จันทร์ปุ่ม และเกวลี ผาใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 12 มีนาคม 2563.

 • บทความวิจัย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คำศัพท์ภาษามือไทยในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน ฐิติมา วงศ์อาษา วิทยา หญ้างาม พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ สุธิรา จันทร์ปุ่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 5 มีนาคม 2562.

 • สุธิรา จันทร์ปุ่ม และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร สุธิรา จันทร์ปุ่ม และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม 2561.

 • สุธิรา จันทร์ปุ่ม. (2560). การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
 • สุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และแพรตะวัน จารุตัน.การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.
 • บทความวิจัย  แอพพลิเคชั่นหนังสือการ์ตูน เปิดแฟ้มไดโนเสาร์กินพืช บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)  “วิทวัส สิงห์ทองชัย” “สุธิรา จันทร์ปุ่ม”  และ“พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม”.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 2-3 มีนาคม 2560.