อาจารย์ ดร.ชายแดน มิ่งเมือง

อาจารย์ ดร.ชายแดน มิ่งเมือง

Chaidan Mingmuang, Ph.D.

Email : Chaidan@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อดิศร นามเกตุ และ ชายแดน มิ่งเมือง. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนวันหมดอายุอาหารและเครื่องสําอาง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

 • กิตศักดิ์ เรืองอนันต์ และ ชายแดน มิ่งเมือง. (2564). การประยุกต์ใช้โดรนประดิษฐ์เองเพื่อพ่นสารเหลวในการเกษตร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021: The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4 มีนาคม 2564, หน้า 2440-2447.

 • เดชาชัย สุวรรณมาลี และ ชายแดน มิ่งเมือง. (2563). นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของการจัดการน้ำอัตโนมัติสําหรับระบบนาน้ําน้อย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 636-624.
 • ชายแดน มิ่งเมือง. (2563). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับกระบวนการหมักครามธรรมชาติ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020).คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, 1 พฤษภาคม 2563, หน้า 135-140.

 • อรรถพงษ์ นิทีและ ชายแดน มิ่งเมือง, (มีนาคม, 2562). ระบบแจ้งเตือนคิวผู้ป่วยผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีสงคราม The Queue Management System via Line Application: A Si Songkhram Hospital case studyการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5 th National conference on technology and innovation management (NCTIM), 2019.
 • ชายแดน มิ่งเมือง ผศ. วีระศักดิ์ เจริญรัตน์และ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางพาราก้อนถ้วย : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับกลุ่มวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562.
 • ชายแดน มิ่งเมือง วรปภา อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช, (มีนาคม, 2561). การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียบนเทคโนโลยีโมบายโดยใช้เทคนิคสเปซรีพีททิชั่น The Study of Guiding Principle for Multimedia Learning Activities on Mobile Technology using Spaced Repetition Technique การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่4 The 4 th National conference on technology and innovation management (NCTIM), 2018.
 • อดิศวร เปลี่ยนเอก และ ชายแดน มิ่งเมือง, (มีนาคม, 2561). การพัฒนาเกมปริศนาสามมิติ เรื่อง Smash Down 3D Puzzle Game Development: Smash Down การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 The 4th National conference on technology and innovation management (NCTIM) 2018.