ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กมลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กมลรัตน์

Asst.Prof. Kannikar Kamolrat

Email : kannikar@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • สุภมาศ สุรินทะ, วีระศักดิ์ เจริญรัตน์ และ กรรณิการ์ กมลรัตน์. (2567). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและนัดหมายกิจกรรมแบบอัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 10(1): 138-161.
 • Kamolrat, K., Kumharn, W., Homchampa, C., Pilahome, O., Ninssawan, W., & Jankondee, Y (2024). A Low-cost PM2.5 Monitoring on AirSync Mobile Alert System. The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024).
 • Kamolrat K. and Phongsuphap S. (2023). Identification of Natural Indigo Dyed Fabrics by Color Image Analysis. AIC2023 – 15th Congress of the International Colour Association. pp.289-303.
 • จีระนันต์ เจริญรัตน์, กรรณิการ์ กมลรัตน์ และสุทิศา ซองเหล็กนอก. (2562). การศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร. รายงานการวิจัย, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 50 หน้า.
 • Kannikar Kamolrat and Naravit Rakkaen. (2019). Application Development for Pon-Yang-Kham Fattened Cattle in Sakon Nakhon Province on Android Operating System. The 2nd Sunandha National and International Academic Conference on Science and Techology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (ScSci 2019).

 • กรรณิการ์ กมลรัตน์, กรกช มาตะรัตน์ และอนุศิษฏ์ ศรีประภา, “การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับเปิด-ปิดหลอดไฟจากระยะไกลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2018) ครั้งที่ 10. 2561. หน้า 135 – 140.

 • ภูวดล ทองศิริ และกรรณิการ์ กมลรัตน์, “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำโบสถ์ในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2017) ครั้งที่ 9. 2560. หน้า 228 – 233.
 • อนุชา นักผล และกรรณิการ์ กมลรัตน์, “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นหมากเม่าจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2017) ครั้งที่ 9. 2560. หน้า 234 – 239.

 • กรรณิการ์ กมลรัตน์. (2558). การปรับปรุงคุณภาพของสีภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนด้วย  Power  Law  Transformation. รายงานการวิจัย, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 137 หน้า.
 • Sukanya Phongsuphap and Kannikar Kamolrat. (2015). Perceptual Colour Features for Natural Scene Image Description and Retrieval. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. pp.1732 – 1737. ISBN 978-1-4799-8697-2.

 • กรรณิการ์  กมลรัตน์. (2557). การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง 2557). ตำรา, สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  669 หน้า.
 • กรรณิการ์ กมลรัตน์ และ แพรตะวัน จารุตัน. (2557). การอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร. รายงานการวิจัย, สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 134 หน้า
 • สุกัญญา พงษ์สุภาพ และ กรรณิการ์ กมลรัตน์. แผนภาพโทนสีครามธรรมชาติ (Color Scheme of Natural Indigo Dye). ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ทะเบียนเลขที่ ว.045785. แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564.