ผลงานตีพิมพ์ ปี 2566

ลำดับชื่อบทความ การวิจัย
1ภราเดช สุจริต สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ชัยนันท์ สมพงษ์ สุธาสินี คุปตะบุตร และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทคอนกรีตในแผนกคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566. หน้า 1-15. >> https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSET/article/view/249694 <<
2สุธิดา อนุญาหงษ์ ณปพน บาทชารี วิชชุดา ภาโสม และ แพรตะวัน จารุตัน.(2566).การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตแผ่นฉนวน กันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม (ผือ) The development of 3D animated learning media for the production of  thermal insulation from coarse bullrush fibers. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023) มกราคม – มิถุนายน 2566. หน้าที่ 32- 44. >> Link <<
3Phatai, G., & Luangrungruang, T. (2023, March). A Comparative Study of Hybrid Neural Network with Metaheuristics for Student Performance Classification. In 2023 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET) (pp. 448-452). IEEE. >>DOI: 10.1109/ICIET56899.2023.10111495 <<
4Luangrungruang,T.& Phatai,G.(2023, October).An Intelligent Model for Solar Energy Household Monthly Consumption Forecasting. In 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)(pp. 658-662).IEEE. >> https://doi.org/10.1109/GCCE59613.2023.10315669 <<
5ขจรศักดิ์ วงค์จันทะ, สุธาสินี คุปตะบุตร, ปิยวรรณ โถปาสอน,อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, และแพรตะวัน จารุตัน.การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 28-39 >> https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSET/article/view/250174 <<

ดาวโหลด FullPaper —> <—

ลำดับลิขสิทธิ์
1“แอปพลิเคชัน Ancient Boxing Dance in Sakon Nakhon”
นิภาพร ชนะมาร และ สิทธิพร วงศ์บาตร ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010939 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 435642 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566>> หนังสือแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ <<
2“AR การเรียนรู้อวัยวะในระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียน”
นิภาพร ชนะมาร และ คมชาญ สุวรรณพันธ์ ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010811 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 433593 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566>> หนังสือแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ <<
3“NotifyOfficeSyndrome” ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ และ นิภาพร ชนะมาร
ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010580
คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 429818 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 >> หนังสือแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ <<
4“หง่อนหลำ สื่อล้ำความอร่อย” นำพร อินสิน, จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, นิภาพร ชนะมาร,
กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูล
เลขที่ ว1.010339 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 426019 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกให้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
5“ชุดคำแนะนำการออกกำลังกาย SMART SFE CARD สำหรับประชาชน” ณีรนุช วรไธสง ,ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม, หรรษกร วรรธนะสาร, วีระศักดิ์ เจริญรัตน์, จุลศักดิ์ โยลัย, วาสนา เกษมสินธ์, อภิวัฒน์ ปานทอง ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูล
เลขที่ ว.051407 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 435612 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน นิพนธ์ ออกให้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

หนังสือแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ —> <—