ผลงานตีพิมพ์ ปี 2566

ลำดับชื่อบทความ การวิจัย
1ภราเดช สุจริต สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ชัยนันท์ สมพงษ์ สุธาสินี คุปตะบุตร และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทคอนกรีตในแผนกคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566. หน้า 1-15.
2สุธิดา อนุญาหงษ์ ณปพน บาทชารี วิชชุดา ภาโสม และ แพรตะวัน จารุตัน.(2566).การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตแผ่นฉนวน กันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม (ผือ) The development of 3D animated learning media for the production of  thermal insulation from coarse bullrush fibers. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023) มกราคม – มิถุนายน 2566. หน้าที่ 32- 44. >> Link <<
3Phatai, G., & Luangrungruang, T. (2023, March). A Comparative Study of Hybrid Neural Network with Metaheuristics for Student Performance Classification. In 2023 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET) (pp. 448-452). IEEE. >>DOI: 10.1109/ICIET56899.2023.10111495 <<
4Luangrungruang,T.& Phatai,G.(2023, November).An Intelligent Model for Solar Energy Household Monthly Consumption Forecasting. In 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)(pp. 658-662).IEEE. >> https://doi.org/10.1109/GCCE59613.2023.10315669 <<
5ขจรศักดิ์ วงค์จันทะ, สุธาสินี คุปตะบุตร, ปิยวรรณ โถปาสอน,อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, และแพรตะวัน จารุตัน.การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 28-39 >> https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSET/article/view/250174 <<

ดาวโหลด FullPaper —> <—