ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์”