ปรัชญาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”