หัวข้อข่าว

ประกาศปฏิทินโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 58

รายชื่อนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สอบไม่ผ่าน-Microsoft-Word-รอบที่

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

แบบสอบถามเพื่อประเมินการดำเนินโครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มตรวจรูปแบบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์