หัวข้อข่าว

ตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย

ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอสอบจบโครงงาน ฯ รอบที่ 3 (รอบสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/61 CS 58 ปี 5-8)

ขอแจ้งข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบจบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ภาคการศึกษา 1/2561 ตามวันเวลาที่กำหนด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดจำนวนสมาชิกจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียน” ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอสอบวัดความรู้ฯ รอบที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58

กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และบริการ Internet Of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE (NETPIE IoT Applications Workshop) ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2561