หัวข้อข่าว

ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอสอบวัดความรู้ฯ รอบที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58

กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และบริการ Internet Of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE (NETPIE IoT Applications Workshop) ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

เชิญเข้าร่วมอบรมการเขียน PHP Platform สำหรับการพัฒนา Web Application และ API

แบบสอบถามความพร้อมและความสนใจการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบประเมินความพึงพอใจการฟังบรรยาย หัวข้อการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)