หัวข้อข่าว

สมัครการแข่งขัน ROV e-Sport งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

สมัครแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ครั้งที่ 2

สมัครเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest 2019

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชน ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรมอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (Certificate)

รายงานการสอบวัดระดับ TOEIC กับศูนย์สอบ TOEIC

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา AR Applications Development

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนา AR Applications Development วันที่ 13 พฤษภาคม 2562