หัวข้อข่าว

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจอบรมการสร้างเกมด้วย Unity ระหว่างวันที่ 11 -13 ม.ค 62

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อหยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

ตารางสอบจบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 1/2561

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผ่านเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3”

แบบเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย

ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอสอบจบโครงงาน ฯ รอบที่ 3 (รอบสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/61 CS 58 ปี 5-8)