ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 213 เข้าชม

รับสมัครผู้ที่สนใจในเขตอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน และอำเภอวาริชภูมิ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์” หรือ หลักสูตร “การตลาดยุคดิจิทัล” ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยสมัครได้หัวข้อต่อไปนี้

สมัครเข้าอบรม

กำหนดการ