แบบประเมินความพึงพอใจ

[contact-form][contact-field label=’หัวข้อร้องเรียน’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’สาขาวิชาที่สังกัด’ type=’select’ required=’1′ options=’————————— เลือกสาขาวิชา ——————-,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์’/][contact-field label=’ชั้นปีที่’ type=’select’ required=’1′ options=’—————————— เลือกชั้นปี ——————–,1,2,3,4’/][contact-field label=’รายละเอียด’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]